Afl. 121 – 13-04-2017 : 2017+2=100, 2017+3=100, x = 100 in 2017 …….

Afl. 121 – 13-04-2017 : 2017+2=100, 2017+3=100, x = 100 in 2017 …….

Dat lijkt een merkwaardig, om niet te zeggen hoogst merkwaardig, drietal sommetjes in de titel van deze aflevering. En wat die getallen wel met ‘Zo was ‘t’ te maken zouden moeten hebben, is al helemaal een raadsel. Misschien zegt de foto van vandaag u al iets en zo niet, dan maak ik u graag wijzer.

I. 2017 + 2 = 100
Het getal 2017 linkt u vanzelfsprekend onmiddellijk aan het jaartal van heden. Helemaal juist. Als we daar nog ‘s 2 jaar bij optellen zitten we in…… 2019. “Ja en ?”, vraagt u.
Wel, in het jaar 2019 zal de Scholengemeenschap Ubbo Emmius z’n 100-jarig bestaan vieren. Het eerste eeuwfeest dus van een school die ooit begon aan de Stadskanaalster Stationslaan als Chr. H.B.S. (= Hogere BurgerSchool). Een aantal van onze – indertijd getalenteerde en enigszins kapitaalkrachtige – dorpsbewoners heeft er nog z’n voetsporen nagelaten. Later verandert de naam van de school in PC/RK Scholengemeenschap ‘Ubbo Emmius’; kortweg: Ubbo.
Sinds de jaren (19)’90 maakt datzelfde Ubbo een explosieve groei door. Lokaties van het Chr. Voortgezet Onderwijs in Stadskanaal, Winschoten en Veendam worden ingelijfd. In 2004 volgt als een soort nakomertje ook de vroegere Chr. Mavo “’t Spieck”. Die was, door overheidsbeleid gedwongen en na een mislukt overleg met Ubbo, in 1993 onder de hoede van het Stadskanaalster Comenius College terechtgekomen.
Het Onstwedder Voortgezet Onderwijs in de nieuwe lokatie ‘De Bast’ aan de Boslaan vaart dus al bijna 13 jaar onder Ubbo-vlag en zal uit dien hoofde mee betrokken worden in de viering van het 100-jarig Ubbo-bestaan. Er is inmiddels al een tijdje een werkgroep aktief, die de nodige festiviteiten in een passend historisch perspectief zal plaatsen. Dat zal dan meteen ook een perspectief zijn waaraan toekomstige leerlingen zich – daadwerkelijk, inter-actief – blijvend zullen kunnen spiegelen.
U bent bij dezen gewaarschuwd voor het feestgedruis dat in 2017 + 2 over u zal worden uitgestort !!!

II. 2017 + 3 = 100
“Nee Meijer, dat kan natuurlijk niet. Als 2017+2 100 is, dan kan 2017+3 niet óók 100 zijn. Uw rekenkunst valt me nu toch wel twee à drie beetjes tegen.”
Oké, daar gaan we opnieuw.
In ons Onstwedder Historisch Archief zit een document, dat in heel sierlijke krulletters begint met:”Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.” Na enige juridisch-ambtelijke bla-bla-zinnen vervolgt het stuk ermee, dat Hare Majesteit (koninklijk meervoud) “…… HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: de overgelegde Statuten der navolgende vereeniging goed te keuren en deze vereeniging mitsdien te erkennen; te weten: ‘Vereniging tot Stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel voor uitgebreid lager onderwijs te Onstwedde’, gevestigd te Onstwedde…” Gedagtekend: “… te ’s Gravenhage, den 8 December 1920.”
Waarschijnlijk vat u ‘m nu wel. “Moeder Ubbo” mag dan in 2019 z’n 100-jarig bestaan vieren, een jaar later is de “oer-moeder” van Ubbo Emmius Onstwedde ook zover. We mogen derhalve met een gerust en rekentechnisch rein geweten stellen:
                        2017 + 3 (jaar) = 100 (jaar Onstwedder V.O.) !! Ozo !!!
 Ik zal de werkgroep die de festiviteiten voorbereidt vragen of ze beide jubilea willen samenvoegen, want twee grote feesten achterelkaar wordt voor de Onstwedders misschien toch iets té veel van het goede ……..

III. x = 100 in 2017 ……
Deze laatste som doet niet erg rekenkundig aan. Klopt. ’t Is dan ook veeleer een wens.
Via deze rubriek op onze dorpswebsite heb ik in de april-maand van de afgelopen jaren namens de Onstwedder bevolking de examenkandidaten veel succes mogen wensen.
Dat is deze keer niet anders. Of……, misschien……., tóch wél.
Op basis van de eerste twee “sommen” in deze aflevering mag bij u namelijk een terechte trots opborrelen. De gedachte, dat zowel de “Ubbo-moeder” in Stadskanaal als Ubbo-Onstwedde bijna 100 jaar de stormen van de tijd en van reeksen ingrijpende veranderingen in het onderwijs hebben doorstaan, doet je als Oost-Groninger/Onstwedder de rug rechten terwijl je neus een uiterst tevreden snuifgeluid produceert. Gevoelens van dankbaarheid voor wat was, vindt vervolgens een welhaast natuurlijke combinatie met strijdlust: ‘We zullen dóórgaan !’
Laat dat nou precies de instelling zijn die een examenkandidaat van Ubbo Emmius voor zijn/haar eindexamen nodig heeft: vervuld van goede herinneringen aan de VO-schooltijd maar in mei a.s. tijdens de examens strijdbaar-tot-en-met om de laatste barrière naar de volwassenheid te nemen.
En dan komt ’t goed, he-le-maal goed.
Dan wordt x (wat staat voor het aantal eindexamenkandidaten van Ubbo Onstwedde in mei) in juni 2017 vast en zeker 100 (d.w.z. het percentage geslaagden) !!!

Kom op dan, lui ! Daar gaan we voor ! Kanjers in de dop, zet ‘m op !!!     

TENSLOTTE:
De foto van vandaag dateert uit de tijd, dat op de Chr. Mavo “’t Spieck” nog de gedachte "heerste" c.q. voor een schoolrevue werd uitgevonden, dat diezelfde Mavo een voortzetting was van een soort Kloosterschool die al in de Middeleeuwen in Onstwedde gestaan zou hebben als onderdeel van de zgn. Poaterbörg. Zelfs de Noormannen, - zo werd tenminste verteld -, waren daar ooit ’s (vriendschappelijk) op bezoek geweest ………
Op de foto uit 1987 zien we v.l.n.r. de Viking-kanjers van toen: Maurits Hummel, René Blok, Wubbo Mulder, (verstopt achter z’n buren) Harald Heijes, Martijn Wieske, Hendrik de Vries, Albert Streuding.  

© Klaas Meijer