Afl. 83 - 15-09-2015: GEMEENTELIJKE  MIST / MISSERS / MISÈRE / MISBULT

Afl. 83 - 15-09-2015: GEMEENTELIJKE MIST / MISSERS / MISÈRE / MISBULT

Hebt u zich ook zo verwonderd over de uitspraken, die het ‘Dagblad van het Noorden’ afgelopen dinsdag optekende uit de mond van burgemeester Baukje Galama van de Gemeente Stadskanaal ? Onder de kop ‘Onstwedde hoort bij Westerwolde’ was de aanleiding tot het verhaal, dat dorpsstichting Ocrea binnenkort met het gemeentebestuur om de tafel gaat om met ze van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van Onstwedde-en-de-gehuchten-rondom zich eventueel af te scheiden van de Gemeente Stadskanaal en zich vervolgens aan te sluiten bij de Gemeente Westerwolde-in-wording (= op dit moment de huidige gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde). 
Even terzijde: in januari en augustus van het vorige jaar heb ik u de merkwaardige manier van besluitvorming uit de doeken gedaan. Weet u nog hoe dhr. Bote Wilpstra namens het toenmalige college van Gedep.Staten daarin de dictatoriale regisseursrol bekleedde ? U kunt een en ander nalezen in het ‘Zo was ‘t’-archief. Gewoon even op “Meer”, rechts bovenaan deze rubriek, klikken en u kunt de aflevering op datum zoeken.

Ik wil daarom hier niet opnieuw ingaan op de voors en tegens van de voorgenomen herindeling, waarbij Stadskanaal, Pekela en Veendam één nieuwe (veenkoloniale) gemeente zullen gaan vormen onder de naam Gemeente Spekdam of zoiets. Want dat zo’n nieuwe “…..gemeente met ongeveer 74.000 inwoners ook de inwoners van Onstwedde veel kan bieden op alle terreinen….” staat buiten kijf. Althans, zo luidt de visie van burgemeester Galama. Een afscheiding van Onstwedde zou dus dom zijn volgens haar en is bovendien niet aan de orde. Want “….de Gemeente Stadskanaal bestaat 46 jaar en heeft in die tijd haar eigen geschiedenis opgebouwd. Daar hoort Onstwedde ook bij…….”
Als je dat laatste leest, kom je van het lachen c.q. huilen toch bijna niet weer bij. Zesenveertig jaar Gemeente Stadskanaal. Ge-wel-dig ! Hoera-kwadraat ! Maar wat dunkt je dan van (minimaal) 1140 jaar Onstwedde in Westerwolde ? Onstwedde, dat bovendien nog met zekerheid de oudste van de 5 oorspronkelijke Westerwoldse kerspelen (=kerkdorpen) is en enkele eeuwenlang daarin een voortrekkersrol vervulde. 1140 jaar. Dat is 25 (ik zeg: vijfentwintig !) x langer dan de Gemeente Stadskanaal bestaat. En Onstwedde heeft in die eeuwenlange periode herhaaldelijk bewezen, dat de zelfredzaamheid van z’n bevolking hoog, heel hoog is. Oók in moeilijke tijden. Vraag de Addinga’s van de Wedder burcht maar, vraag diverse bisschoppen van Münster of van Osnabrück, vraag Willem van Oranje, vraag het stadsbestuur van de Stad Groningen. Stadskanaal was nog niet eens in het prenatale stadium toen Onstwedde-in-Westerwolde stapels problemen de baas moest worden. Over geschiedenis gesproken.
Onstwedde-in-Westerwolde, dat dient met nadruk gezegd. De basis van het Onstwedder denken en doen is immers al vastgelegd vóór 1316 met het aloude Landrecht van Westerwolde. Dat was een soort van grondwet zeg maar. Een begrip daarin als – ik pik er maar een element uit – ‘noaberschap’ gaat veel en veel verder dan de fopspenen die ons de laatste jaren bijv. in de zorgsector worden voorgehouden. Bovendien hebben wij met dat noaberschap ook nog ‘s zeven eeuwen mogen oefenen. Dan raken manieren van elkaar tot hulp en steun zijn in de volksaard ingebakken. Dan gaat bijv. ‘mantelzorg’ in je genen zitten.

Wat bij het thema ‘gemeentelijke herindeling’ echter nog het meest van al bevreemdt, is het totale gemis aan communicatie over dit onderwerp. ’t Is net of er iets te verbergen is. En dat terwijl het thema juist het welzijn in brede zin van de gemeentelijke burger betreft. Hebt u vanuit het gemeentehuis ook maar iets aan duidelijkheid gehoord over de huidige stand van zaken ? Bent u vanuit Stadskanaal op de een of andere manier op de hoogte gesteld over de reden(en) van het afbreken indertijd van het overleg met Bellingwedde en Vlagtwedde over een samengaan ? Hebt u een verandering in visie in Stadskanaal bespeurd toen vanuit Den Haag werd meegedeeld, dat het toch wel belangrijk was dat zo’n beoogde gemeentelijke herindeling door de burgers van de betrokken gemeenten werd gedragen ? Nee, nee, nee. Wat dat betreft heeft de Gemeente Veendam ’t nu kennelijk iets beter begrepen, zij ’t dan ook aan de late kant. Ruim een week geleden bracht dat gemeente-bestuur namelijk naar buiten, dat ze van 5 t/m 12 september een Rijdende Klaag- dan wel Wensmuur in zullen zetten. Nee, niet langer dan één week, want dan heeft het gezeur hen daar kennelijk ook lang genoeg geduurd……

Ik ben een gigantische negatieveling. Dat mag u na het vorenstaande gerust vinden. Ik meen evenwel – nog steeds, en voel me nu in mijn ‘Zo was ‘t’-ideeën heel prettig gesteund door de ‘Zo is ‘t’-visie van Stichting Ocrea –, dat ons dorp bij de geplande misgeboorte van de gemeente Spekdam niets te zoeken heeft. ’t Is zoals Marjan van der Heide als Ocrea-woordvoerster zei:”Onstwedde en directe omgeving horen qua geschiedenis, landschap en mentaliteit thuis bij Westerwolde.”
Of, om een beetje in de lijn van burgemeester Galama te spreken (zie haar originele tekst hierboven):”…..het Landschap Westerwolde bestaat minstens 1140 jaar en heeft in die tijd zijn eigen geschiedenis opgebouwd.…..” Dat laten wij ons door een communicatie-arm gemeentebestuur van Stadskanaal beslist niet afpakken !!

Tenslotte nog even dit.
Vlak voor ik deze aflevering zou doorsturen naar m’n vaste kompaan in Onstwedder website-zaken (Bert Wolfs), kreeg ik een uittreksel van het verhaal ‘Illusies over fusies’ onder ogen. ’t Betrof een redevoering, die kort geleden is uitgesproken door prof. Jos Blank van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij betoogde, om voortsnellend uitelkaar groeien van burger en overheid verder te voorkomen, dat er zo snel mogelijk een fusieverbod voor publieke instellingen moet komen, tenzij de voordelen van schaalvergroting keihard kunnen worden bewezen.
Misschien ben ik toch niet zo’n luchtfietsende negatieveling als ik zoëven stelde ………     

© Klaas Meijer